Close

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Infoping värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Infoping behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Användarvillkoren samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Tjänst syftar på vår meddelandetjänst Infoping

Uppgifter vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter vid skapandet av ett Infopingkonto och vid efterföljande användning av kontot. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i två kategorier utifrån hur de samlas in:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du skapar och använder ett Infopingkonto lämnar du uppgifter om dig själv, såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, registrera Infopingappen, skicka meddelanden till support eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

b) Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsten

När du använder Tjänsten lagrar vi information om användningen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

c) Uppgifter från andra källor

Infoping kan eventuellt få information från andra källor, vanligtvis våra partners, kunder och leverantörer. Information från ovan nämnda källor kan även omfatta data som registrerats innan du ingått avtal med oss.

Ändamål med behandlingen - vad används uppgifterna till?

Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag (våra sms-leverantörer), i syfte att (I) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (II) tillhandahålla och administrera ditt Infopingkonto, (III) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (IV) förbättra din användarupplevelse av Tjänsten, (V) vidareutveckla Tjänsten (bland annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (VI) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten. Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (IV) till (VI) här nedan.

Förbättra användarupplevelsen

Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänlig Tjänst. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av våra Tjänst till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk

Vi använder personuppgifter rörande användarnas aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten. Med missbruk avser vi bland annat upprättande av falska profiler, ”spamming”, trakasserier, försök att logga in på någon annans Infopingkonto, agerande i strid med Användarvillkoren eller de särskilda villkoren för Tjänsten samt annat agerande som är förbjudet enligt lag. Om vi upptäcker missbruk av Tjänsten, och för att förhindra ytterligare missbruk, kan vi överlämna information om din enhet eller IP-adress genom användande av en identifieringstjänst för att förhindra att ytterligare missbruk sker med användning av den enheten.

Överföring av personuppgifter

I vissa fall delar vi uppgifter med våra underleverantörer. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana underleverantörer behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna Personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt Infopingkonto är aktivt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna Personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Rättelse, blockering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Avsluta ditt Infopingkonto

Om du väljer att avsluta ditt Infopingkonto, sätts det i karantän i 90 dagar. Anledningen till att Infoping tillämpar denna karantänperiod är för att förhindra otillåtna kontoövertaganden och andra olagliga handlingar där konton med flit eller av misstag raderas av andra än kontoinnehavaren själv.

Efter karantänperioden kommer i regel dina personuppgifter att tas bort eller anonymiseras. Det finns dock två undantag:

Vi kan spärra ditt Infopingkonto om vi har anledning att misstänka bedrägeri eller missbruk av våra Användarvillkor. För det fall vi har spärrat ett Infopingkonto förbehåller vi oss rätten att lagra information från det spärrade kontot under längre tid för att förhindra upprepade överträdelser av eller brott mot Användarvillkoren.

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att se till att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

Användning av cookies och annan teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna.

Klicka här gör att läsa mer om våra cookies.

Sociala plug-ins

När du besöker vår webbplats kan du dela information från våra publika webbsidor på sociala medier (som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter), via en implementerad social plug-in (t.ex. en gillaknapp). Innehåll som finns när du är inloggad går inte att dela i sociala medier. Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare. Vänligen notera att vi inte har något inflytande över den information som sociala medier samlar in med hjälp av plug-ins.

Personuppgiftsansvar

När du skapar ett Infopingkonto blir du personuppgiftsansvarig. När avtal skrivs med Infoping AB agerar Infoping personuppgiftsbiträden och är skyldiga att tillse att behandling sker i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och tillämpliga lagar och regler.